21:30   Bizon, Rue du Pont de la Carpe 7
Bai Kamara Jr.
Bai Kamara Jr (acc g, voc), Eric Moens (el.g, backing voc), Joachim Saerens (keyb), Thierry Rombaux (b), Yves Baibay (dr)
#jazz #instrumental #new