23:00   Flagey Studio 1, Place Sainte-Croix
LEBEDEV / REVNYUK / KRAVTSOV TRIO (Russia)
Evgeny Lebedev (p), Anton Revnyuk (b), Ignat Kravtsov (dr)
#piano #jazz #trio