Privacybeleid
Laatste update: 09/06/2021

Dit privacybeleid beschrijft hoe Jazz Projects vzw (organisator Brussels Jazz Weekend) informatie over u verzamelt, gebruikt  of verwerkt. Informatie dat verkregen is via onze websites, apps en diensten waar dit privacybeleid zich bevindt. Dit privacybeleid beschrijft ook uw rechten met betrekking tot uw informatie. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we met uw informatie omgaan.

1. Partijen en voorwerp

vzw Jazz Projects (organisator en beheerder website Brussels Jazz Weekend),
Dansettestraat 47,
1090 Jette
België
Ondernemingsnummer: BE 0671.708.073

Jazz Projects vzw stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.brusselsjazzweekend.be, (hierna de "Website"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door vzw Jazz Projects.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Website bezoekt of op enigerlei wijze met de Website communiceert.

Als zodanig, bepaalt Jazz Projects vzw alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Jazz Projects vzw verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").

Jazz Projects vzw is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval,  verbindt Jazz Projects vzw zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Jazz Projects vzw, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Jazz Projects vzw optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Jazz Projects vzw, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het deelnemen aan een wedstrijd
 • Het deelnemen aan een activiteit
 • Het gebruik van een webformulier op de Website
 • Het gebruik van cookies

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

 • Voor het goed functioneren van de website
 • Om uw ervaring met ons te optimaliseren
 • Om u informatie of advertenties op maat aan te bieden
 • In het geval van vragen of feedback, om contact met u op te nemen
 • In het kader van een wedstrijd, om contact met u op te nemen
 • In het geval van aankoop, om uw bestelling uit te voeren

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Website, dat Jazz Projects vzw verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

Bij een eenvoudig bezoek aan de Website:

 • Taalkeuze
 • Surfgedrag op de Website

Bij het invullen van een webformulier:

 • Naam en contactgegevens (adres, emailadres, telefoon)
 • Eventuele voorkeuren

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Website verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in een webformulier heeft aangevinkt of door het aanklikken van de button “Ik ga akkoord” voor het gebruik van cookies. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Website of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Jazz Projects vzw. Elke overeenkomst die Jazz Projects vzw en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Website is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Website of in verband met de diensten die worden aangeboden door Jazz Projects vzw, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan 5 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Jazz Projects vzw die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Jazz Projects vzw bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Jazz Projects vzw, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Jazz Projects vzw zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@brusselsjazzweekend.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres:

vzw Jazz Projects
Dansettestraat 47
1090 Jette
België

8.1. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Jazz Projects vzw garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

8.2. Recht op rectificatie

Jazz Projects vzw garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Jazz Projects vzw.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

8.3. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

8.4. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

8.5. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Jazz Projects vzw hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Jazz Projects vzw dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

8.6. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Jazz Projects vzw. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Jazz Projects vzw zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

8.7. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Jazz Projects vzw aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Website en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

9.1. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Jazz Projects vzw samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Jazz Projects vzw noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

9.2. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Jazz Projects vzw op de Website:

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Jazz Projects vzw ook mogelijk om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: Jazz Projects vzw maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Jazz Projects vzw mogelijk om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=be

9.3. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website. Met uitzondering van de taalkeuze slaan ze geen persoonlijke gegevens op (opslagperiode: 1 jaar).
 • Analytische cookies
  De analytische cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze site te verbeteren door het aantal bezoeken en herkomst van het internetverkeer te meten. Alle verzamelde gegevens zijn volledig anoniem (opslagperiode: 1 jaar).
 • Tracking pixel
  De tracking pixel laat sociale netwerkplatformen toe om uw navigatie op onze site te volgen. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Zo zijn wij in staat om u inhoud en reclame aan te bieden in overeenstemming met uw voorkeuren op deze platformen (geen opslagperiode).

9.4. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Jazz Projects vzw. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Jazz Projects vzw.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Website bekend te maken. Jazz Projects vzw raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Jazz Projects vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Website.

12. Wijziging van het Privacybeleid

Jazz Projects vzw behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Jazz Projects vzw.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@brusselsjazzweekend.be.